Ta witryna nie jest już obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer.
Otwórz stronę w Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari.

Szanowni Klienci

Poniższe warunki wynajmu zakwaterowań/parceli na kempingach stanowią treść umowy zawartej między Klientem a firmą:

CampingVision International AG Szwajcaria (Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Switzerland (Reg. 20202/2011 CH-660-3442011-8 )) . Wynajem zakwaterowań/parceli na kempingach odbywa się na rynku polskim za pośrednictwem strony internetowej ''LUX-camp.pl''. Zgodnie z powyższym ''lux-camp.pl'' (zwany dalej LuxCamp) jako przedstawiciel firmy CampingVision International AG Szwajcaria ponosi odpowiedzialność za organizację  wynajmu zakwaterowań/parceli i staje się pełnoprawnym kontrahentem. Przed zawarciem transakcji należy szczegółowo zapoznać są z poniższymi warunkami wynajmu zakwaterowań/parceli.1. Zawarcie umowy 

2. Rezerwacje i płatności

3. Zmiany w zakresie wynajmu zakwaterowania 

4. Zmiana ceny

5. Odstąpienie Klienta od podróży, koszty rezygnacji

6. Zmiana rezerwacji dokonana przez Klienta i dokonana przez LuxCamp

7. Niewykorzystane świadczenia

8. Wypowiedzenie umowy na skutek nieodpowiedniego zachowania Klienta

9. Proces reklamacji, reklamacje, rozwiązanie umowy przez Klienta

10. Ograniczenie odpowiedzialności

11. Terminowe dochodzenie roszczeń

12. Przedawnienie

13. Obowiązek udzielenia informacji odnośnie partnerów handlowych

14. Postanowienia paszportowe, wizowe i zdrowotne

15. Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

16. Rzeczy zagubione

17. Gwarancja podróży

18. Ubezpieczenia jako dodatki, które można dokupić do rezerwacji

19. Zwierzęta na kempingu

20. Wymiana informacji kontaktowych z partnerami LuxCamp


1. Zawarcie umowy

1.1. Dla wszystkich rodzajów rezerwacji obowiązuje: a) Podstawą oferty LuxCamp i rezerwacji Klienta są ogólne Warunki Rezerwacji oraz ewentualne informacje dodatkowe przedłożone Klientowi przez kontrahenta. b) Biura podróży i agencje turystyczne nie są upoważnione przez LuxCamp do samodzielnego podejmowania decyzji, składania oświadczeń czy udzielania jakichkolwiek informacji, odbiegających w swej treści od warunków  rezerwacji firmy LuxCamp, wykraczających poza jej ofertę lub sprzecznych z nią. c) Informacje podane w przewodnikach turystycznych lub innych publikacjach tego typu niepublikowanych przez LuxCamp nie są wiążące dla firmy LuxCamp a także zakresu jej oferty. d) Jeśli treść potwierdzenia rezerwacji odbiega od treści zgłoszenia, to wiążące jest nowe potwierdzenie podróży. Umowa dochodzi do skutku na podstawie nowej oferty, gdy Klient wyraźnie zadeklaruje jej akceptację, uiści wpłatę częściową lub całkowitą. Za przyjęcie rezerwacji uważa się także oświadczenie o przystąpieniu do uczestnictwa w podróży. e) Klient dokonujący rezerwacji jest odpowiedzialny za wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z umowy w odniesieniu do osoby własnej a także w odniesieniu do osób trzecich, w imieniu których dokonuje rezerwacji, o ile złożona została przez niego odpowiednia deklaracja ustna podczas rozmowy telefonicznej lub pisemna drogą mailową pod adres: info@lux-camp.pl.

1.2. Dla rezerwacji zawartych telefonicznie, pisemnie, drogą e-mailową obowiązują następujące zasady: a) Dokonanie rezerwacji przez Klienta jest wiążące dla obu stron. Umowa dochodzi do skutku wraz z otrzymaniem przez Klienta Potwierdzenia rezerwacji/faktury od LuxCamp i jest prawnie wiążąca ze skutkiem natychmiastowym, co dotyczy także potwierdzeń dokonanych telefonicznie. W przypadku tychże rezerwacji następuje sporządzenie i przesłanie Klientowi przez LuxCamp potwierdzenia rezerwacji w formie pisemnej. Jednak rezerwacje dokonane telefonicznie poprzez odpowiednie wiążące obie strony potwierdzenie w tejże formie prowadzą do ich uprawomocnienia, także bez otrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia.

1.3. Dla umów zawartych drogą internetową obowiązuje: a) Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania rezerwacji online są dostępne dla Klienta w specjalnej prezentacji internetowej od LuxCamp.pl. b) W procesie rezerwacji online Klient ma możliwość korekty lub usunięcia swoich danych osobowych, a także całkowitego anulowania formularza rezerwacyjnego, o czym zostanie on odpowiednio poinstruowany. c) Rezerwacja online oferowana jest w języku polskim. Z prawnego punktu widzenia wiążący jest wyłącznie język polski. d) Jeśli tekst umowy LuxCamp jest przechowywany w systemie rezerwacji online, celem późniejszej kontynuacji procesu czy odtworzenia dokumentu, to Klient zostanie o tym poinformowany. e) Naciśnięcie przycisku ''zarezerwuj'' lub ''zamów wakacje'' jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie pełnoprawnej umowy pomiędzy Klientem a LuxCamp f) Po dokonaniu rezerwacji online Klientowi zostanie niezwłocznie przesłany e-mail z informacją o dokonaniu rezerwacji. W ciągu tego samego dnia roboczego lub kolejnych dni roboczych Klient otrzyma potwierdzenie podróży z fakturą lub ofertę alternatywną w przypadku niepotwierdzonej rezerwacji. g) Naciśnięcie przycisku ''zarezerwuj'' lub ''zamów wakacje'' nie stanowi podstawy roszczeń ze strony Klienta odnośnie finalizacji umowy w podanym przez niego zakresie. Co więcej LuxCamp zastrzega sobie prawo akceptacji lub odrzucenia przedłożonej  Klientowi oferty umowy. h) Za finalizację umowy przyjąć należy otrzymanie przez Klienta poświadczenia rezerwacji podróży od LuxCamp. Odbywa się to drogą e-mailową w formie dołączonego załącznika z ostatecznie zweryfikowanymi i aktualnie obowiązującymi informacjami (Potwierdzenie rezerwacji z fakturą). Dopiero po otrzymaniu takiego potwierdzenia umowa jest ostateczna i prawnie wiążąca obie strony. LuxCamp zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnej zmiany  zakwaterowania, w razie braku wolnych miejsc oferowanych w umowie. i)Rezerwacje Last Minute dokonane na  8 tygodni przed terminem przyjazdu lub w terminie krótszym niż 8 tygodni do wyjazdu mogą być zrealizowane dopiero po dokonaniu przez Klienta całkowitej płatności. W takim przypadku LuxCamp nie jest w stanie zagwarantować pełnej dyspozycyjności noclegów. W przypadku sytuacji, gdy LuxCamp nie może potwierdzić rezerwacji Last Minute - zostanie przedstawiona Klientowi oferta alternatywna. Jeśli Klientowi nie odpowiada oferowana przez LuxCamp alternatywa, wówczas następuje całkowity zwrot uiszczonej przez  Klienta opłaty. Rezerwacje Last Minute nie podlegają anulacji lub zmianie. Więcej informacji na temat znaleźć można w punkcie 2.1.

1.4. Rezerwacja z lux-camp.pl dotyczy tylko i wyłącznie wynajmu zakwaterowania domku kempingowego (mobile home, domek kempingowy), domku typu bungalow, mieszkania wakacyjnego na kempingu, namiotu, przyczepy kempingowej, parceli i nie obejmuje innych świadczeń (dojazdu, wyżywienia, kaucji, organizacji pobytu, opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej, sprzątania zakwaterowania, lokalizacji zakwaterowania - chyba, że ustalono inaczej w cenniku podanym na stronie internetowej). W cenę wszystkich rezerwacji obiektów wczasowych, dokonanych na lux-camp.pl nie jest wliczony żaden rodzaj wyżywienia (np. śniadanie czy obiadokolacja). Nie ma też możliwości dodatkowego zamówienia wyżywienia w późniejszym terminie.

1.5. Dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną (formularz strona mailowa lub e-mail) lub telefonicznie oznacza akceptację  Warunków Rezerwacji firmy, które są ogólnodostępne na naszej stronie internetowej. Dokonując rezerwacji Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami Rezerwacji.

1.6. Voucher na pobyt jest wysyłany do Klienta do 14 dni przed wyjazdem na kemping na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient jest zobowiązany poinformować LuxCamp w razie nieotrzymania w umownie przewidzianym terminie 14 dni wszystkich lub niekompletnych dokumentów podróży. 

1.7.  W formularzu rezerwacyjnym podana jest cena wynajmu zakwaterowania oraz usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe podlegają dodatkowej opłacie i mogą zostać zamówione do 4 tygodni przed wyjazdem, jeżeli partner handlowy LuxCamp potwierdzi taką możliwość.

1.8. Maksymalna liczba osób mogących przebywać w zakwaterowaniu/parceli jest wskazana na stronie internetowej LuxCamp  przy opisie danego zakwaterowania. Liczba osób nie może być wyższa niż liczba podana w opisie zakwaterowania/parceli. Dzieci w wieku 0-18 lat - liczone są jako osoby. Jeżeli Klient złamie zasady dotyczące maksymalnej liczby osób to umowa zawarta z LuxCamp zostanie zerwana. Klient nie otrzyma zwrotu kosztów związanych z wynajmem zakwaterowania/parceli, a operator na miejscu ma prawo odmówić Państwu zameldowania.

1.9. Aby złożyć zamówienie Klient powinien mieć ukończone 21 lat. Rezerwacje dokonane przez osoby poniżej 21 roku życia mogą zostać anulowane przez LuxCamp. LuxCamp zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu zakwaterowania grupie osób poniżej 26 roku życia zgodnie z warunkami ustalonymi z partnerem handlowym LuxCamp.

1.10. Prośby Klienta  dotyczące lokalizacji  wybranego zakwaterowania zostają przekazane do partnera handlowego LuxCamp.  LuxCamp nigdy nie gwarantuje realizacji preferencji dotyczących lokalizacji zakwaterowań. Informacje dotyczące preferencji lokalizacji zakwaterowań należy zgłaszać do 4 tygodni przed wyjazdem. Wyjątek stanowią partnerzy, którzy preferencji nie przyjmują - informacja jest widoczna w specyfikacji oferty.

1.11. Na wszystkich naszych kempingach dozwolony jest jedynie pobyt w celach rekreacyjnych. W przypadku rezerwacji dla pracowników/w celach zarobkowych, kempingi mają prawo odmówić ich przyjęcia, nawet w dniu przyjazdu.

2. Rezerwacje i płatności

2.1. Dokonując rezerwacji przez lux-camp.pl należy uiścić wymaganą płatność w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z fakturą. Akceptowane są płatności dokonane za pomocą przelewu bankowego, systemu Przelewy24, bądź voucherem. Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 8 tygodni przed rozpoczęciem podróży, wyjątek stanowią jednak:  

a) Wczesna rezerwacja na sezon 2024 dokonana przed 31 grudnia 2023:  pierwsza płatność wynosi 500PLN, druga wpłata 25% wartości oferty do 1 lutego, 3 wpłata pozostałej kwoty do 8 tygodni przed wyjazdem.

b)  Wczesna rezerwacja dokonana między 1 a 31 stycznia roku, w którym odbywa się wyjazd:  pierwsza płatność wynosi 15% wartości rezerwacji, druga wpłata 10% wartości oferty do 1 lutego, 3 wpłata pozostałej kwoty do 8 tygodni przed wyjazdem.

c) Rezerwacje, dokonywane w okresie na 8 tygodni oraz mniej niż 8 tygodni przed rozpoczęciem podróży traktowane są jako Last Minute i muszą być opłacone od razu w trakcie dokonywania rezerwacji, gdyż dopiero po wpłynięciu pełniej kwoty od Klienta, może nastąpić rezerwacja noclegu.

2.2. W celu zapewnienia bezpiecznych transakcji online i ochrony danych osobowych, dane osobowe są wysyłane i szyfrowane za pomocą technologii SSL. Protokół SSL nie wymaga specjalnego oprogramowania na Twoim komputerze.

2.3. Możliwe jest, że wskazana przez Klienta rezerwacja nie jest już dłużej dostępna ale wciąż pojawia się na stronie internetowej. W razie niedostępności oferty, LuxCamp poinformuje Klienta i w miarę dostępności prześle Klientowi ofertę alternatywną.    

2.4. O ile z punktu widzenia LuxCamp zostały spełnione wszystkie warunki, to Klient powinien zwrócić uwagę na to że: a) Bez uiszczenia całkowitej kwoty podanej w umowie jakiekolwiek roszczenia Klienta do wydania dokumentów podróży są bezpodstawne i nieuzasadnione. b) Wobec Klientów, którzy wbrew ustaleniom umowy nie dokonają zapłaty zaliczki lub końcowej należności stosuje się terminowe wezwanie do zapłaty. LuxCamp wysyła dwa przypomnienia o zapłacie (e-mail), jeżeli Klient mimo przypomnień nie wpłaci wymaganej kwoty jego rezerwacja zostanie anulowana i taką sytuację traktuje się jako odstąpienie od umowy ze strony Klienta, co powoduje obciążenie go kosztami odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 5. niniejszych warunków. W przypadku uiszczenia zapłaty po wyznaczonym terminie bez odpowiedniej konsultacji z organizatorem, nie wynikają dla Klienta z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do firmy LuxCamp.

2.5. LuxCamp jest pośrednikiem sprzedaży i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działanie firm partnerskich oraz stron trzecich.

2.6. W przypadku wczesnej rezerwacji wpłacone środki zostaną zwrócone* przy rezygnacji zgłoszonej do 1 lutego (*z potrąceniem obowiązkowej opłaty SGR - 45PLN). Rezygnacja musi dotyczyć pobytów po 1.04.2024. Na wczesne rezerwacje są przyznawane rabaty dla stałych klientów. Oferta zniżki lojalnościowej podlega warunkom. Można otrzymać 5% rabatu na wczesną rezerwację dokonaną przed 31 stycznia. Dokonując rezerwacji należy podać swój numer klienta. Rabat nie dotyczy rezerwacji dokonanych u naszych dostawców Roan, Gebetsroither, Go4Camp, Suncamp oraz S-Holidays. Aby skorzystać z rabatu lojalnościowego, rezerwacji na rok 2024 należy dokonać przed 01.02.2024. Rabat przysługuje klientom, którzy dokonali przynajmniej 1 rezerwacji na sezonach 2021-2023.

3. Zmiany w zakresie wynajmu zakwaterowania

3.1. Istotne zmiany lub odstępstwa dotyczące zakresu świadczonych usług LuxCamp, które pojawiły się nieprzewidzianie i nie zostały spowodowane przez złą wolę organizatora są dozwolone i możliwe. Jeżeli LuxCamp (w związku z działaniem siły wyższej lub działaniami osób trzecich, za które LuxCamp nie ponosi odpowiedzialności) będzie zmuszony do anulacji rezerwacji lub zmiany rezerwacji, Klientowi zostanie przedstawiona oferta alternatywna. Jeżeli Klient nie zaakceptuje oferty alternatywnej zostaną zwrócone wpłacone przez Klienta środki pieniężne. 

3.2. Ewentualne roszczenia reklamacyjne pozostają niezmienne, o ile świadczone usługi posiadają wady (pkt 16 Reklamacje).

3.3. LuxCamp jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta o ewentualnie zaistniałych zmianach i ich przyczynach.

3.4. W przypadku znaczących zmian w realizacji usług zawartych w umowie, Klient ma prawo odstąpić od umowy bądź zażądać od LuxCamp równoważnych świadczeń, o ile ten jest w stanie je zaoferować. Klient musi dochodzić swych roszczeń natychmiast po otrzymaniu deklaracji od LuxCamp o przewidywanych zmianach lub zamierzanym anulowaniu świadczeń.

4. Zmiana ceny

4.1. LuxCamp zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej w umowie ceny w przypadku wzrostu kosztów wynajmu zakwaterowań czy innych usług, takich jak opłaty klimatyczne lub zmiany przepisów odnoszących się do kursów walutowych podróży zagranicznych.

4.2. Podwyżka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy między terminem zawarcia umowy a uzgodnionym terminem wyjazdu upłyną więcej niż 4 miesiące i okoliczności prowadzące do podwyżki nie wystąpiły przed zawarciem umowy i były przez LuxCamp nie do przewidzenia.

4.3. W przypadku podwyżki opłat klimatycznych, przewidzianych podczas zawierania umowy, LuxCamp może nałożyć na Klienta stosownie proporcjonalną kwotę tej podwyżki.

4.4. W przypadku zmiany kursów walutowych, przewidzianych w momencie zawierania umowy, cena podróży może ulec zmianie o kwotę podwyżki narzuconą na LuxCamp.

4.5. W przypadku późniejszych zmian cen, np. dla wczesnych rezerwacji, gdzie cena na następny rok nie zawsze jest ostatecznie ustalona (wynika ona z potwierdzenia rezerwacji), LuxCamp jest zobowiązany poinformować Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie ceny. Podwyżki cen są dozwolone do 21 dni przed planowanym terminem podróży (liczy się data otrzymania informacji przez Klienta). W przypadku podwyżek o więcej niż 5% Klient ma prawo odstąpić od umowy podróżnej bez dodatkowych kosztów albo domagać się udziału w innej równowartościowej podróży, o ile LuxCamp jest w stanie zaoferować taką podróż ze swojej oferty bez dodatkowych kosztów. Klient musi dochodzić swoich praw niezwłocznie po otrzymaniu informacji o podwyżce od LuxCamp.

4.6. Ceny podane na stronie internetowej są stale monitorowane. W razie błędów na stronie internetowej LuxCamp zastrzega sobie prawo do nie potwierdzenia rezerwacji lub zmiany potwierdzenia rezerwacji. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie ceny.

5. Odstąpienie klienta od podróży, koszty rezygnacji

5.1. Po dokonaniu rezerwacji z LuxCamp, przed uiszczeniem pierwszej wpłaty Klient ma prawo bezpłatnej anulacji rezerwacji w ciągu trzech dni od otrzymania od LuxCamp potwierdzenia podróży z fakturą (zasada nie obowiązuje rezerwacji Last Minute). Po uiszczeniu  pierwszej opłaty za wakacje (dowód na to, że Klient zaakceptował ofertę wakacyjną) nie ma możliwości bezpłatnej anulacji rezerwacji - obowiązują opłaty za anulowanie rezerwacji jak w pkt 5.4. Rezygnacja musi być zgłoszona do LuxCamp przez wysłanie zgłoszenia z formularza kontaktowego.

Pobyty zakupione w ramach wczesnej rezerwacji (do 31.01.2024) mogą zostać anulowane bezpłatnie do 1.02.2024. Wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane prze Klienta konto bankowe z potrąceniem obowiązkowej opłaty SGR.

5.2. Rezerwacje Last Minute (dokonane w terminie na 8 tygodni przed wyjazdem lub poniżej 8 tygodni do wyjazdu) są wyłączone z zasady wolnej anulacji w ciągu trzech dni od dokonania rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji Last Minute obowiązują zasady anulacji jak w pkt. 5.4..

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy wynajmu lub nieskorzystania z wynajmowanego zakwaterowania/parceli, Klient traci prawo do roszczeń o zwrot poniesionych kosztów. O ile nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez LuxCamp lub sił wyższych LuxCamp może zażądać zapłaty rekompensaty za poniesiony trud i koszty przygotowania w kwocie odpowiednio proporcjonalnej do ceny całkowitej wynajmu zakwaterowania.

5.4. Przy obliczaniu rekompensaty przez LuxCamp brane są pod uwagę zazwyczaj zaoszczędzone nakłady oraz możliwie inny sposób wykorzystania usług turystycznych. Kwota rekompensaty zostaje naliczona od momentu otrzymania od Klienta potwierdzenia rezygnacji z rezerwacji i jest obliczana w następujący sposób:


Liczba dni do wyjazduOpłata anulacyjna w % odliczona od wysokości kosztu rezerwacji*
od momentu zawarcia umowy z LuxCamp do 46 dnia przed rozpoczęciem podróży25%
36-45 dni przed rozpoczęciem podróży50%
3-35 dni przed rozpoczęciem podróży80%
do 2 dnia przed rozpoczęciem podróży / niepojawienie się na kempingu100%

* z potrąceniem obowiązkowej opłaty SGR: 45PLN 

5.5. Nie zabrania się wskazania Klientowi, że nie powstały żadne lub znacznie mniejsze koszty niż te przewidziane w opłatach ryczałtowych firmy LuxCamp.

5.6. LuxCamp zastrzega sobie prawo do wymagania rekompensaty wyższej od ryczałtowej w przypadku wykazania, że powstałe koszty znacznie przewyższyły przewidzianą kwotę rekompensaty. W takim przypadku LuxCamp jest zobowiązany przedłożyć szczegółową dokumentację z konkretnym wykazem kosztów, uwzględniając przy tym zaoszczędzone nakłady oraz możliwie inny sposób wykorzystania usług turystycznych.

5.7. W przypadku przeniesienia przez Klienta praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią ewentualne roszczenia pozostają niezmienne.

5.8. Klientowi zaleca się zawarcie ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia na pokrycie kosztów transportu powrotnego w przypadku wypadku lub choroby. LuxCamp nie oferuje w pakiecie ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży. Ubezpieczenie podróżne Campez Couvert jest usługą dodatkową, którą można zakupić za pośrednictwem strony www.lux-camp.pl.

6. Zmiana rezerwacji dokonana przez klienta i dokonana przez LUX-camp

6.1. Wszelkie roszczenia Klienta odnośnie zmiany terminu podróży, jej celu, miejsca odjazdu, rodzaju transportu czy też miejsca zakwaterowania, dochodzone po zawarciu umowy są bezpodstawne, a tym samym bezskuteczne.

6.2. Jeśli na wyraźne żądanie uczestnika podróży zostaną dokonane zmiany w rezerwacji po zawarciu umowy, to pobrane zostaną przez LuxCamp odpowiednie opłaty.

6.3. Późniejsze zmiany, o ile możliwe do wprowadzenia, mogą być dokonane tylko po wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanej podróży i dokonaniu nowej rezerwacji, zgodnie z ustawą do warunków podróży kraju docelowego. Powyższe ustalenia nie dotyczą ewentualnych zmian rezerwacji, powodujących nieznaczne zmiany kosztów.

6.4. Klient chcący dokonać zmian w swojej rezerwacji powinien zawiadomić LuxCamp przez wysłanie zgłoszenia. LuxCamp nie gwarantuje, że wszystkie sugestie Klienta dotyczące zmian w rezerwacji mogą zostać dokonane. Oferty Last Minute nie podlegają zmianie.

6.5. Modyfikacja rezerwacji (jeśli możliwa) może być dokonana bezpłatnie w okresie wczesnych rezerwacji czyli do 1 marca danego roku. Zmiana  może dotyczyć lokalizacji, typu domku, daty pobytu - w ramach tego samego operatora. Po tym terminie obowiązuje opłata za zmianę w wysokości 100zł.

7. Niewykorzystane świadczenia

7.1. Jeśli Klient nie skorzysta z oferowanych mu świadczeń z powodów niezależnych od LuxCamp (np. wcześniejszego powrotu lub innych ważnych powodów osobistych, brak dojazdu na kemping), to nie przysługuje mu prawo do procentowego zwrotu kosztów wynajmu zakwaterowania.

8. Wypowiedzenie umowy na skutek nieodpowiedniego zachowania klienta

8.1. LuxCamp może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli uczestnik mimo upomnień organizatora zakłóca spokój na terenie kempingu, lub zachowuje się do tego stopnia niezgodnie z warunkami umowy, że takie wypowiedzenie jest w pełni uzasadnione. Do wypowiedzenia umowy upoważnione jest także kierownictwo kempingu, pracownicy agencji turystycznej oraz inni przedstawiciele LuxCamp czy operatora zakwaterowania.

8.2. LuxCamp może odstąpić od umowy z Klientem w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów, jeżeli Klient zwraca się w sposób nieodpowiedni i niekulturalny  w stosunku do pracowników LuxCamp lub przedstawicieli firm partnerskich LuxCamp w trakcie rozmowy telefonicznej, w wiadomościach mailowych, w rozmowie z przedstawicielami na terenie kempingu.

8.3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez partnera handlowego - LuxCamp zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty wynajmu zakwaterowania łącznie z wartością zaoszczędzonych nakładów oraz ewentualnych zysków osiągniętych na skutek innego wykorzystania usług turystycznych, które nie zostały wykorzystane.

9. Proces reklamacji, skargi; rozwiązanie umowy przez klienta

9.1. Prawa Klienta wynikające z powodu rażących uchybień oferowanych świadczeń LuxCamp przy współpracy z partnerami handlowymi konkretyzuje się w następujący sposób: a) Uczestnik podróży jest zobowiązany powiadomić lokalnych przedstawicieli LuxCamp (usługodawców Eurocamp, Happy Camp, Homair, Gusto Camp, Venue Holidays, Adriatic Kamp oraz innych partnerów handlowych) o zaistniałych uchybieniach oraz zażądać ich naprawy. Jeżeli uchybienia nie zostaną naprawione przez lokalnych przedstawicieli, uczestnik jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie lub drogą e-mailową z LuxCamp celem złożenia skargi. Dopiero wtedy LuxCamp jest w stanie zainterweniować u operatora zakwaterowania. Brak zgłoszenia uwag odnośnie zakwaterowania w trakcie pobytu znacznie obniża szansę otrzymania rekompensaty od operatora. b) Informacje odnośnie dostępności i możliwości kontaktu z przedstawicielem LuxCamp zostaną Klientowi przesłane najpóźniej z otrzymaniem dokumentów podróży- Voucher.  c) Zgodnie z warunkami umowy, gdy wina leży po stronie lokalnego przedstawiciela lub LuxCamp, Klient jest zobowiązany zgłosić zaistniałe uchybienia do LuxCamp wypełniając formularz reklamacyjny d) Roszczenia uczestnika podróży mogą być wyegzekwowane tylko wtedy, gdy on sam nie zaniechał ich zgłoszenia na miejscu z własnej winy.

9.2. W przypadku rażących naruszeń Warunków Rezerwacji, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. To samo obowiązuje, gdy w wyniku tych naruszeń, znanych organizatorowi, zakwaterowanie jest dla Klienta nie do zaakceptowania. Wypowiedzenie umowy wynajmu zakwaterowania jest dopuszczalne tylko po upływie określonego terminu, wyznaczonego LuxCamp lub lokalnym przedstawicielom (przewodnik, agencja) przez Klienta a usunięcie uchybień lub jeżeli nie wymaga to ustalenia terminu, gdyż spełnienie umownie zapewnionych świadczeń jest niemożliwe lub zostanie odrzucone przez lokalnych przedstawicieli albo LuxCamp bądź też będzie uzasadnione szczególnym interesem Klienta.    

9.3. Przewodnicy, agencje turystyczne oraz współpracownicy firm świadczących usługi nie są upoważnieni przez LuxCamp do potwierdzania uchybień czy uznawania roszczeń względem LuxCamp.

9.4. W przypadku gdy jakość zakwaterowania na kempingu nie odpowiada warunkom podanym na stronie internetowej lux-camp.pl, Klient niezwłocznie powinien zgłosić ten fakt przedstawicielowi operatora zakwaterowania na kempingu( przedstawicielowi firmy partnerskiej na kempingu). W przypadku braku pozytywnego rozwiązania problemu na miejscu, Klient powinien niezwłocznie poinformować telefonicznie (0048  22 116 81 07) agenta LuxCamp lub wypełnić zgłoszenie reklamacyjne dostępne na naszej stronie internetowej.

9.5. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu na kempingu, Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia pobytu. Klient powinien złożyć pisemne zawiadomienie o reklamacji poprzez wypełnienie tzw. formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej. Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego i przesłania go do firmy LuxCamp w ciągu 7 dni od zakończenia terminu wynajmu zakwaterowania. LuxCamp jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres mailowy w ciągu 4-6 tygodni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Klient nie udzieli odpowiedzi na ofertę reklamacyjną LuxCamp w ciągu 30 dni od jej otrzymania drogą mailową LuxCamp uważa sprawę reklamacji za zamkniętą (żadne roszczenia Klienta nie będą brane pod uwagę).

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Odpowiedzialność LuxCamp wynikająca z umowy za szkodę, która nie wynika z zagrożenia życia lub zdrowia i nie jest szkodą na ciele, ogranicza się do trzykrotnej ceny podróży, a) o ile szkoda nie została spowodowana umyślnie i nie wynika z rażącego zaniedbania lub b) LuxCamp jest odpowiedzialny za szkodę Klienta wyłącznie z powodu zawinienia usługodawcy. Możliwe wyższe roszczenia zostają, zgodnie z Porozumieniem Montrealskim, nienaruszone. Działanie siły wyższej nie może być podstawą do reklamacji i roszczeń.

10.2. LuxCamp nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości dotyczące usług, szkód rzeczowych czy uszkodzeń ciała, które są usługami obcymi  (np. wycieczki, imprezy sportowe, spektakle teatralne, wystawy, środki transportu z i do miejsca przeznaczenia, dostęp do Internetu). Zakres usług świadczonych przez LuxCamp wynika z potwierdzenia rezerwacji oraz niniejszych warunków rezerwacji. Obejmuje ona jedynie wymieniony tam przedmiot najmu, ale nie usługi, które kemping świadczy dodatkowo i które nie są częścią umowy. Dotyczy to na przykład basenów, rozrywek lub obiektów i sklepów na kempingu, które nie zostały specjalnie zarezerwowane i które nie są prowadzone przez LuxCamp. Podobnie, w okresie niskiego sezonu, właściciele kempingów mogą ograniczyć funkcjonowanie atrakcji i udogodnień, takich jak baseny, rozrywki czy sklepy na terenie kempingu. Ograniczenia mogą zostać wprowadzone także z powodu działań urzędowych.

Wszelka odpowiedzialność LuxCampu za wszelkie uchybienia pośrednika pozostaje, zgodnie z powyższymi przepisami, nienaruszona.

11. Terminowe dochodzenie roszczeń

11.1. Wszelkie roszczenia i reklamacje muszą być zgłoszone przez Klienta w ciągu 7 dni od daty zakończenia wynajmu zakwaterowania. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na niedzielę lub dzień uznany w kraju docelowym za święto państwowe bądź też sobotę, to zobowiązujący jest następujący po nim dzień roboczy.

11.2. Dochodzenie roszczeń od firmy LuxCamp możliwe jest tylko w formie pisemnej , z zachowaniem podanego terminu. Po upływie tego terminu Klient może dochodzić roszczeń tylko wtedy, jeśli nie z własnej winy nie mógł dotrzymać terminu:

- reklamacje składane drogą pocztową na adres LuxCamp: CampingVision International AG, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Szwajcaria 

- reklamacje składane poprzez zgłoszenie

12. Przedawnienie postępowania

12.1. Roszczenia Klienta z tytułu narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, spowodowane umyślnie lub wynikające z rażącego zaniedbania firmy LuxCamp lub jej lokalnych przedstawicieli czy agencji ulegają przedawnieniu po 2 latach (24 miesiącach). Odnosi się to również do roszczeń o odszkodowania z tytułu innych szkód wynikających z umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez LuxCamp, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika firmy LuxCamp.

12.2. Wszystkie inne roszczenia ulegają przedawnieniu po roku (12 miesiącach).    

12.3. Przedawnienie z punktu 12.1 i 12.2 liczone jest od następnego dnia po umownym zakończeniu podróży. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na niedzielę lub dzień uznany w kraju docelowym za święto państwowe bądź też sobotę, to zobowiązujący jest następujący po nim dzień roboczy.

12.4. W przypadku nierozstrzygniętych negocjacji między Klientem i firmą LuxCamp lub okoliczności uzasadniających roszczenia, przedawnienie ulega zawieszeniu aż do momentu, gdy jedna ze stron odmówi dalszych pertraktacji. Wtedy przedawnienie następuje najwcześniej 3 miesiące po zakończeniu zawieszenia.

13. Obowiązek udzielenia informacji odnośnie partnerów handlowych

13.1.  LuxCamp jest zobowiązany poinformować Klientów o nazwie  partnera handlowego (operatora  zakwaterowań campingowych, dostawcy zakwaterowań campingowych), przez które realizowana będzie określona w umowie usługa wynajmu zakwaterowania. Nastąpić to musi przed dokonaniem rezerwacji lub najpóźniej w momencie zawierania jej.

13.2. Jeżeli w momencie rezerwacji nazwa przedsiębiorstwa nie będzie znana, to LuxCamp zobowiązany jest podać tożsamość przedsiębiorstwa, które najprawdopodobniej zrealizuje usługę wynajmu zakwaterowań.

13.3. W przypadku zmiany danych podanych Klientowi, LuxCamp zobowiązany jest do możliwie najszybszego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.

14. Postanowienia paszportowe, wizowe i zdrowotne

14.1. Obowiązkiem LuxCamp jest poinformować Klientów państw Wspólnoty Europejskiej, w których odbywa się podróż o przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych przed zawarciem umowy. O ewentualnych zmianach Klient informowany jest przez rozpoczęciem podróży. Obywatelom innych państw informacji udziela odpowiedni konsulat. Przy udzielaniu informacji przyjmuje się standardowo, że w przypadku Klienta lub współuczestników podróży nie zachodzą żadne okoliczności nadzwyczajne (jak np. podwójne obywatelstwo czy bezpaństwowość).    

14.2. Klient sam jest odpowiedzialny za uzyskanie i posiadanie w czasie podróży wszystkich wymaganych dokumentów, ewentualnych niezbędnych szczepień oraz przestrzeganie przepisów celnych i walutowych. Skutki nieprzestrzegania tych ustaleń (np. koszty podróży powrotnej) ponosi Klient. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli LuxCamp udzielił niewystarczających lub błędnych informacji.

14.3. Firma LuxCamp nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wydanie czy otrzymanie przez Klienta niezbędnej wizy z danego przedstawicielstwa dyplomatycznego, jeśli Klient zlecił jej załatwienie owych dokumentów. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wina spowodowana jest niedopatrzeniem ze strony LuxCampu.

15. Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

15.1. Dla klientów/podróżnych, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub nie posiadają obywatelstwa szwajcarskiego, obowiązujące jest wyłączne stosowanie prawa szwajcarskiego dla całego stosunku prawnego i umowy między Klientem i firmą LuxCamp. W przypadku tych Klientów sprawy wnoszone są wyłącznie do sądu miejsca siedziby firmy LuxCamp.

15.2. W przypadku skarg LuxCamp pod adresem klientów, kontrahentów, nabywców, osób prawnych prawa publicznego lub prywatnego, których miejsce stałego zamieszkania lub przebywania jest za granicą lub jest w momencie złożenia skargi nieznane, miejscem jurysdykcji jest miejsce siedziby firmy LuxCamp.

16. Rzeczy zagubione

16.1. Klient jest odpowiedzialny za przedmioty pozostawione w zakwaterowaniu. LuxCamp nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utracone, skradzione lub opuszczone przedmioty należące do Klienta.

16.2. Jeżeli Klient zapomniał przedmiotów personalnych w zakwaterowaniu, to LuxCamp będzie pośredniczył w kontaktach z parterem handlowym, do którego należy zakwaterowanie. Wnioski dotyczące rzeczy zagubionych należy składać do maksymalnie 14 dni od zakończenia podróży. Jeżeli zagubione rzeczy Klienta zostaną odnalezione Klient pokrywa koszty związane z przesłaniem rzeczy drogą pocztową.

17. Gwarancja podróży

SGR jest holenderską fundacją, która gwarantuje ochronę prawną pieniędzy przeznaczonych na podróże sprzedawane na rynku europejskim. W granicach przepisów SGR-garantieregeling, wakacje oferowane na tej stronie są objęte gwarancją SGR. Konsument ma gwarancję, że kwoty wpłacone za jego rezerwację zostaną zwrócone w przypadku niewypłacalności finansowej firmy.

Numer członkowski SGR 3656 świadczy o tym, że LuxCamp (touroperator CampingVision International AG) jest godną zaufania i wiarygodną firmą, która spełnia surowe wymagania holenderskiej branży turystycznej (członek 3656 - sprawdź na www.sgr.nl) 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

P.O.. Box 4040, 3006 AA Rotterdam

18. Ubezpieczenie jako dodatek, który można dokupić do rezerwacji

A. UBEZPIECZENIE MUTUAIDE ASSISTANCE ZA POŚREDNICTWEM CAMPEZ COUVERT

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji Campez Couvert można wykupić tylko w momencie dokonywania rezerwacji i nie ma możliwości dodania go później. Koszt ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za pośrednictwem Campez Couvert wynosi 4,35% całkowitej kwoty rezerwacji. Koszty te nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji później niż 2 dni od daty otrzymania faktury. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmie ubezpieczeniowej Campez Couvert. Po zawarciu ubezpieczenia, otrzymasz potwierdzenie ubezpieczenia e-mailem bezpośrednio od Campez Couvert. Uprzejmie prosimy o zabranie tego potwierdzenia ze sobą na urlop. Ubezpieczenie chroni Państwa w przypadku anulowania, opóźnienia lub przerwania pobytu, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć tutaj: www.campez-couvert.com.

W przypadku konieczności skorzystania z którejkolwiek z usług ubezpieczeniowych, prosimy o poinformowanie nas o tym, a następnie o bezpośredni kontakt z Campez Couvert. Można to zrobić online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sinistres@campez-couvert.com). 

Prosimy pamiętać, że tutaj udostępniamy Państwu wyłącznie informacje na temat ubezpieczenia Campez Couvert. Jeśli wykupisz ubezpieczenie, Campez Couvert jest Twoim prawnym partnerem umownym, a nie LuxCamp. Nie ponosimy odpowiedzialności za niekompletne, zmienione lub brakujące informacje. Szczegóły dotyczące warunków umowy znajdziesz bezpośrednio na stronie Campez Couvert.


19. Zwierzęta na kempingu

19.1. Zwierzęta są akceptowane tylko, w niektórych typach zakwaterowań/parceli. Może się zdarzyć, że  kemping akceptuje zwierzęta na swoim terenie, jednakże właściciel zakwaterowania i partner LuxCamp nie wyraża zgody na pobyt ze zwierzętami. Klient dokonując rezerwacji powinien powiadomić w komentarzu, że planuje podróż ze zwierzęciem. LuxCamp ma prawo anulować rezerwację, jeżeli w zakwaterowaniu zwierzęta nie są akceptowane.

19.2. Jeżeli Klient nie powiadomi LuxCamp, że planuje podróż ze zwierzęciem lub jeżeli Klient przybędzie na teren kempingu do zakwaterowania, które nie wyraża zgody na pobyt ze zwierzętami LuxCamp ma prawo do zerwania umowy z Klientem bez zwrotu wpłaconych przez Klienta opłat .

19.3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad: a) W miejscach ogólnodostępnych na kempingu Klient jest zobowiązany trzymać psa na smyczy. Niektóre rasy psów powinny posiadać kaganiec. b) Klient odpowiada za wszystkie szkody i straty spowodowane przez psa. c) Klient jest zobowiązany do każdorazowego sprzątania odchodów pozostawionych przez swojego psa. d) Klient musi posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi wpisami  szczepieniach i odrobaczeniu oraz paszport psa.20. Wymiana informacji kontaktowych z partnerami LuxCamp

20.1. Aby zarządzać Twoim zamówieniem i zapewnić najlepszą obsługę, LuxCamp przekazuje odpowiednie informacje osobiste, takie jak numery telefonów komórkowych, adresy e-mail, daty urodzenia lub inne istotne informacje, partnerom, u których jest to istotne. Są to współpracownicy, z którymi LuxCamp ma umowę dotyczącą przetwarzania danych. Kontaktujemy się z Tobą w imieniu partnerów LuxCamp dotyczących Twojego pobytu. W związku z ujawnieniem Twoich odpowiednich informacji kontaktowych, będziesz mógł otrzymywać bezpośrednie informacje od współpracowników LuxCamp na temat, na przykład, informacji dotyczących pobytu, czasu i miejsca. Inne istotne informacje mogą obejmować ewentualne odwołania i opóźnienia w transporcie.

Dane kontaktowe przekazane współpracownikom nie będą wykorzystywane do celów marketingowych i zostaną usunięte po bieżącej podróży.


CampingVision International AG

Sąd rejestrowy: Genewa, Szwajcaria

Numer rejestru: Reg. 20202/2011 CH-660-3442011-8 

Adres: Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Szwajcaria

Telefon: +41 (0)22 888 40 40 Numer fax: +41 (0)22 888 40 49


W przypadku pytań, prosimy o kontakt z LuxCamp:

Telefon dla klientów z Polski (Pn-Pt 10.00-14.00): +48 22 116 81 07